top of page

Uloba

Uloba er et samvirkeforetak for Borgerstyrt personlig assistanse som eies og drives av funksjonshemmede. Over 60 % av de ansatte er funksjonshemmede yrkesutøvere. 

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) sikrer mennesker med assistansebehov muligheter til å leve et verdig og selvstyrt liv. Vi har designet Ulobas logo og utviklet et nytt profilprogram i henhold til universell utforming, der målet har vært å synliggjøre den kamp for frihet mennesker med assistansebehov kjemper hver dag i Norge.

Prosjekt

Kunde

Logo, profilutvikling

Uloba

År

Fra 2005

Uloba arbeider for å rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring, og fremme frigjøring for funksjonshemmede. Ulobas logo "Frimann" er et symbol på denne frihetskampen som har røtter tilbake til Independent living bevegelsen i USA på slutten av 60- tallet.

Uloba

Uloba er en ideell organisasjon og en del av Independent Living-bevegelsen som arbeider

for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede.

Målet er et mangfoldig og inkluderende samfunn der det er plass til alle og alle har samme verdi.

Uloba driver nybrottsarbeid. De går på tvers og mot det bestående og møter mange angrep, og mye motstand og uforstand. Å stå imot dette, og fortsette kampen, krever både mot og styrke.

"Vi er sterke hver for oss – og sammen!"

 

bottom of page